ท่านวด 14 ท่า


ท่าที่ 1 นอนท่าสีหไสยาสน์
ท่าที่ 2 ท่าฤาษีดัดตน
ท่าที่ 3 นอนท่าศพอาสนะ
ท่าที่ 4 นวดน่องด้วยเข่า
ท่าที่ 5 ท่านวดขาด้วยส้น
ท่าที่ 6 นอนนวดเท้าด้วยขา
ท่าที่ 7 ท่านวดขาบนเก้าอี้
ท่าที่ 8 ท่านวดกระเบนเหน็บ และหลังส่วนบน
ท่าที่ 9 ท่านวดหลังส่วนบน และคอ
ท่าที่ 10 ท่านวดศรีษะ
ท่าที่ 11 นวดเอว
ท่าที่ 12 นวดท้อง
ท่าที่ 13 นอนท่ากบจำศีล
ท่าที่ 14 ดัดหลังบนเก้าอี้
 

ขอมอบสุขภาพสีเขียว แด่คนไทยทุกท่าน

ชีวิตดี เริ่มต้นที่ สุขภาพ

สุขภาพดี เริ่มต้นที่ นวดตัวเอง

นวดตัวเอง เพื่อสุขภาพ เถิด….. ชื่นใจ


Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>

jota-->